Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskoršíc predpisov, ktortú medzi sebou uzatvorili:
Predávajúci: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Kupujúci: Renáta Šumecová, bytom Mučín, Školská 230, 985 31 Mučín, Július Šumec, Školská 230, 98531 Mučín
Kúpna zmluva uzatvorená podľa §558 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Mandátna zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany obce uzatvorená v zmysle ust. § 269 odst. 2 a § 566-576 Obchodného zákonníka
Mandátna zmlúva o poskytovaní poradenskýh služieb uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
Dodatok č. 2/DZ221101208370103 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z22112083701
Zmluva o dielo č. 02/06/2014 uzatvorená podľa §536-565 Obch. zákonníka a zák.l č. 513/91 Zb.
Rekonštrukcia materskej školy v Mučíne: Objednávateľ: Obec Mučín, Obecný úrad, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO:00316245, Zhotoviteľ: Ing. Radoslava Slobodníková, Gregorova Vieska 73, IČO: 44828217
Zmluva o dielo č. 02/06/2014
Dodatok č. 1/DZ221101208370101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z22112083701
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO: 00156621, DIČ:2021291382 , Prijímateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO:00316245, DIČ: 2021115085, pridané dňa: 4.11.2015
Dodatok č. 1/DZ221101208370101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z22112083701 uzavretý medzi:
Zmluva o dadaní tovaru č. ROP-2015/01 uzavretá podľa §412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch.zákonníka - dodávka Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia techniky a náradia v projekte
Odberateľ: Obec Mučín, IČO:00316245, DIČ:2021115085, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Dodávateľ:David Kašina _DK-Ren, Dobroč 237, 98553 Dobroč, IČO:47009101, SK1084244799, pridané dňa: 30.10.2015
Zmluva o dodaní tovaru č. ROP-2015/01 uzavretá podľa §412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka
Zmluva o dadaní tovaru č. ROP-2015/02 uzavretá podľa §412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch.zákonníka - dodávka Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia techniky a náradia v projekte
Odberateľ: Obec Mučín, IČO:00316245, DIČ:2021115085, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Dodávateľ: Vass Dezider, Kalajova 2, 98601 Fiľakovo, IČO:35132566, IČ DPH:SK1020569913, pridané dňa: 30.10.2015
Zmluva o dodaní tovaru č. ROP-2015/02 uzavretá podľa §412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka
Zmluva o dadaní tovaru č. ROP-2015/03 uzavretá podľa §412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch.zákonníka - dodávka Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia techniky a náradia v projekte
Odberateľ: Obec Mučín, IČO:00316245, DIČ:2021115085, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Dodávateľ: Vass Dezider, Kalajova 2, 98601 Fiľakovo, IČO:35132566, IČ DPH:SK1020569913, pridané dňa: 30.10.2015
Zmluva o dodaní tovaru č. ROP-2015/03 uzavretá podľa §412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka
Zmluva o dadaní tovaru č. ROP-2015/04 uzavretá podľa §412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch.zákonníka - dodávka Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia techniky a náradia v projekte
Odberateľ: Obec Mučín, IČO:00316245, DIČ:2021115085, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Dodávateľ: Vass Dezider, Kalajova 2, 98601 Fiľakovo, IČO:35132566, IČ DPH:SK1020569913, pridané dňa 30.10.2015
Zmluva o dodaní tovaru č. ROP-2015/04 uzavretá podľa §412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka
Mandátna zmluva č. 10/2015
pridané dňa:25.10.2015
strana 1.
strana 2.
strana 3.
strana 4.
strana 5.
strana 6.
strana 7.
Zmluva o dielo č. 29012015
Zmluvné strany: Objednávateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Zhotoviteľ: COSTRUO spol. s.r.o., Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec, IČO: 31587794, DIČ: 2020465018, Predmet zmluvy: Rekonštrukcia budovy na ul. Novej č. 132/16 a vybudovanie komunitného centra v obci Mučín, Dátum zverejnenia: 02.10.2015 , pridané dňa: 30.09.2015
Zmluva o dielo č. 29012015
Krycí list rozpočtu
Rekapitulácia objektov stavby
Rekapitulácia rozpočtu - Stavebné práce
Rekapitulácia rozpočtu - Ústredné kúrenie
Rekapitulácia rozpočtu - Zdravotechnika
Rozpočet - Vnútorná silnoprúdová inštalácia
Rozpočet - Uzemnenie a bleskozvod
Mandátna zmluva č. 9/2015
Zmluvné strany: Mandant: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Mandatár: OVING s.r.o., Barákova 32, 984 01 Lučenec, IČO: 46181989, DIČ: 2023274341, Predmet zmluvy: Realizácia stavby, Dátum zverejnenia: 27.8.2015
Mandátna zmluva č. 9/2015
Dodatok č. 1 k zmluve 2015/08/20
Zmluvné strany: Objednávateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 36037991, DIČ: 2020081371, Predmet zmluvy: Rekonštrukcia MŠ v obci Mučín, Dátum zverejnenia: 24.8.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 2015/08/20
Zmluva o dielo č. 2015/08/20-construct
Zmluvné strany: Objednávateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 36037991, DIČ: 2020081371, Predmet zmluvy: Rekonštrukcia MŠ v obci Mučín, Dátum zverejnenia: 24.8.2015
Zmluva o dielo 2015/08/20
Dodatok č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP, Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0259/80
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, v zatúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkálska 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801, DIČ: 2020877749, Prijímateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Predmet dodatku: zmena zmluvy, Dátum zverejnenia: 11.8.2015
Dodatok č. 4
Zmluva o dielo číslo 3/2015
Zmluvné strany: Objednávateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ:2021115085, Zhotoviteľ: A.M.F. STAV s.r.o., Malinovského 78, 962 02 Víglaš, IČO: 45669023, DIČ: 2023088067, Predmet zmluvy: Rekonštrukcia budovy na ul. Novej 132/16 a vybudovanie kominitného centra v obci Mučín, Dátum zverejnenia: 10.7.2015
zmluva o dielo číslo 3/2015
Zmluva č. 1327218209
Zmluvné strany: Podnik: BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, Účastník: Obec Mučín , Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085 Predmet zmluvy: ADSL Rapid internet, Dátum zverejnenia: 15.6.2015
Zmluva č. 1327218209
ZMLUVA O UŽÍVANÍ POĽOVNÉHO REVÍRU
Zmluvné strany: Árpád Kőszegi, bytom Rimavská Sobota, Igor Sihelský, bytom Lučenec, Užívateľ: Poľovnícky spolok Kalonda, Predmet zmluvy: užívanie poľovného revíru, Dátum zverejnenia: 15.6.2015
Zmluva o užívaní poľovného revíru
DODATOK č. DOD/02-2015/229/2014-IZ-4.0/V
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43, v zastúpení: IAMPSVaR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687, DIČ: 2021846229, Konajúci: Ing. Martin Ružička, Prijímateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Predmet dodatku: Občianské hliadky, Dátum zverejnenia: 20.05.2015
DODATOK č. DOD/02-2015/229/2014-IZ-4.0/V
Zmluva o dielo č. 17/02/2015-construct
Zmluvné strany: Objednávateľ: Obec Mučín, MVDr. Zoltán Benkö, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Zhotoviteľ: CONSTRUCT s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 36037991, DIČ: 2020081371, Predmet Zmluvy: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mučín, Dátum zverejnenia: 17.03.2015
Zmluva o dielo č. 17/02/2015-construct
DODATOK č. DOD/01-2015/229/2014-IZ-4.0/V
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 00681156, DIČ: 2020796338, Konajúci: JUDr. Ján Richter, Zastúpení: IA ZaSI, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687, DIČ: 2021846299, Konajúci: Ing. Martin Ružička, Prijímateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Zverejnené dňa: 13.03.2015
DODATOK č. DOD/01-2015/229/2014-IZ-4.0/V
Komisionárska zmluva
Zmluvné strany: Komitent: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Štatutárny orgán: MVDr. Zoltán Benkö,IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Komisionár: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava, Štatutárny orgán: Ing. Štefan Petrík, konateľ, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864, Predmet zmluvy: jedálny kupón, Dátum zverejnenia: 18.02.2015
Komisionárska Zmluva
Mandátna zmluva č. IAZaSI/1
Zmluvné strany: Mandant: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Zastúpená: MVDr. Zoltán Benkö, starosta obce IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Mandatár: Občianské združenie Partnerstvo, Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec,Zastúpená: Ing. Želmíra Kolimárová, IČO: 37999290, DIČ: 202152869, Predmet zmluvy: Zabezpečenie poriadku a spolunažívania členmi MRK v obci Mučín, Dátum zverejnenia: 03.02.2015
Mandátna zmluva č. IAZaSI/1
Zmluva o účasti na projekte č. 20028/26120130025
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348, DIČ: 2020798714, Partner: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Predmet zmluvy: Projekt AMV, Dátum zverejnenia: 22.10.2014
Zmluva o účasti na projekte
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 00681156, DIČ: 2020796338, Prijímateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Pedmet zmluvy: Zabezpečenie poriadku a spolunažívania členmi MRK v obci Mučín, Dátum zverejnenia: 30.9.2014
Zmluva č. 229/2014-IZ-4O/V
Kúpno-predajná zmluva
Zmluvné strany: Predávajúci: Pekáreň spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716, DIČ: 202008242, Kupujúci: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Predmet zmluvy: dodávka pekárenských výrobkov, Dátum zverejnenia: 2.9.2014
Kúpno-predajná zmluva
DOHODA č 66/2014
Účastníci dohody: Úrad práce sociálnych a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 Lučenec, IČO: 37949616, Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, Predmet dohody: pracovná činnosť, Dátum zverejnenia: 11.8.2014
Dohoda č. 66/2014
Zmluva o dielo, Rekonštrukcia budovy MŠ v obci Mučín
Zmluvné strany: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, SE GROUPPE s.r.o. , Priekopnícka 32, 821 06 Bratislava, IČO: 44295995, DIČ: 2022665557, Predmet zmluvy: Rekonštrukcia budovy MŠ v obci Mučín, Dátum zverejnenia 7.8.2014
Rekonštrukcia MŠ
Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany: 1.1.1 Fond sociálneho rozvoja, 1.1.2. Obec Mučín , Predmet a účel zmluvy: terénná sociálna práca , Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.12.2012
Zmluva č. 255/2012-IZ-5.V
Zmluva o bezoplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_2742
Pskytovateľ: METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM, Prijímateľ: Obec Mučín, Predmet zmluvy: Poskytovateľ bezoplatne prevádza na prijímateľa techniku.
Zmluva o bezoplatnom prevode majetku
Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany: Poskytovateľ služby: Mesto Lučenec, Prijímateľ služby: Obecný úrad Mučín, Predmet zmluvy: spolupráca v oblasti sociálnej posudkovej činnosti.
Zmluva o spolupráci
DAROVACIA ZMLUVA
Medzi: Štátny pedagogický ústav a Obec Mučín, Predmet zmluvy: darovanie elektroniky
Darovacia zmluva
Rómsky Mentorský Projekt
Zmluvné údaje: Názov zmluvného partnera: Obec Mučín, Typ zariadenia: Základná škola
Rómsky mentorský projekt
DODATOK č. DOD/01 - 2010/329/2010-IZ-5.0/V
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Fond sociálneho rozvoja, Prijímateľ: Obec Mučín, Predmet a účeľ zmluvy : Sociálna práca v rómskej komunite v obci Mučín
Dodatok
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Fond sociálneho rozvoja, Prijímateľ: Obec Mučín, Predmet a účeľ zmluvy : Sociálna práca v rómskej komunite v obci Mučín
Zmluva 329/2010-IZ-5.0/V
ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany: Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Zhotoviteľ: Obec Mučín, Predmet zmluvy: Úprava toku Mučínsky potokobce Mučín
Zmluva Zn:1183/2012/6661/2012-030251
ZMLUVA č. 55/POD-48/12
Zmluvné strany: 1. Environmentálny fond, 2. Obec Mučín, Účel použitia poskytnutej dotácie: Úprava verejného priestranstva v centre obce Mučín
ZMLUVA č. 55/POD-48/12
ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany: Objednávateľ: Obec Mučín, Zhotoviteľ: STAVOÚNIA a.s., Predmet zmluvy: Úprava verejného priestranstvav centre obce Mučín
Zmluva o dielo II
Zmluva o dielo
Strana 1.
Strana 2.
Kúpna zmluva
Strana 1.
Strana 2.
Zmluva o nájme pieskovej bane
Strana 1.
Strana 2.
Strana 3.
Kúpna zmluva
CBA Slovakia s.r.o.
Kúpna zmluva strana 1.
Kúpna zmluva strana 2.
Dodatok č.1
Zmluvné strany: Objednávateľ: Obecný úrad Mučín, Poskytovateľ: Patrol & Guard s.r.o., Predmet dodatku: zmena cenníku služieb
Dodatok č.1
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvné strany: Poskytovateľ:: Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Objednávateľ: Obec Mučín, Obecný úrad, Predmet zmluvy: poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, DIČO: 2020310578 Objednávateľ: Obec Mučín, Obecný úrad, Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce, IČO: 00316245, DIČO: 2021115085 Predmet zmluvy: poskytovanie služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZMLUVA O PRENÁJME Kultúrneho domu č. 01/2013
Zmluvné strany: Obec Mučín, Občianské združene GERIATGASTRO, Predmet zmluvy : Prenájom kultúrneho domu na kultúrne podujatia
Zmluva o prenájme
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU: číslo zmluvy KaHR-22VS-1001/0259/80
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR , Prijímateľ: Obec Mučín, Predmet zmluvy: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mučín, dátum zverejnenia: 9.1.2013
Zmluva ....
Zmluva o zabezpečení výrubov stromov
Zmluvné strany: Obecný úrad Mučín, Ladislav Sabó, Predmet zmluvy: Vyrúbenie stromu v obecnom cintoríne
Zmluva
ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany: Objednávateľ: Obecný úrad Mučín, Zhotoviteľ: I.MAR, spol. s,.r.o., Predmet zmluvy: Výmena okien pre základnú školu
Zmluva o dielo
Zmluva o prevode obchodného podielu
Zmluvné strany: Prevádzajúci: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce, IČO: 00316245, Nadobudateľ: Stavebné bytove družstvo Lučenec, Št. Moyzesa 47, 984 01 Lučenec, IČO: 00171816, Predmet zmluvy: Chlieb a pečivo
Zmluva o prevode obchodného podielu
Zmluva o dielo
Zmluvné strany: Zhotoviteľ: EKOMONTs.r.o., Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31627137, Objednávateľ: Obec Mučín, Obecný úrad, Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce, IČO: 00316245, Predmet zmluvy: dodávka a montáž prístavby prístrešku k domu smútku podľa cenovej ponuky.
Zmluva o dielo, na prípravu a realizáciu prác
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Poskytovateľ: Občianské združenie BOVAP, Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, , Prijímateľ: Obec Mučín,Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, Predmet zmluvy: registrácia objednávateľa na webovej aplikácii xebPOD, poradenská a projektová činnosť pri vypracovaní projektu o poskytnutie dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2014, dátum zverejnenia: 7.11.2013
Zmluva o poskytovaní služieb..
Zmluva o dielo č. 13062013
Zmluvné strany: Objednávateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Zhotoviteľ: Kolek s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec, IČO: 36001465, DIČ: 2020466074, Predmet zmluvy: Rekonštrukcia MK Mučín, V rozsahu podľa objednávky, predloženého rozpočtu a cenovej ponuky zo dňa 08.11.2013.Dátum zverejnenia : 26.11.2013
Zmluva o dielo č. 13062013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku, č. Z2212012018901
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava, IČO: 00156621, DIČ: 2021291382, Prijímateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Predmet zmluvy: vybudovanie multifunkčného nízkoprahového centra, Dátum zverejnenia: 04.12.2013
Zmluva č. Z 2212012018901
Zmluva o prenájme č. 2/2013
Zmluvné strany: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce, IČO: 00316245, Róbert Nuota-EMPORIUM, Rúbanisko III 2900/15 984 03 Lučenec, Premet zmluvy: preajatie kultúrneho domu , Dátum zverejnenia 13.12.2013
Zmuva o prenájme č. 2/2013
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstáravania
Zmluvné strany: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, Ing. Želmíra Kolimárová, odborne spôdobilá osoba vo verejnom obstarávaní, Č. preukazu: H0521-576-2005 zo dňa 12.01.2006, predmet zmluvy: Rekonštrukcia budovy na ul. Novej 132/16 a vybudovanie komunitného centra v obci Mučín, Dátum zverejnenia : 13.01.2014
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstáravania
Mandátna zmluva
Zmluvné strany: Mandant: Obec Mučín, Bernoláková 10/1, 985 31 Rapovce,IČO: 00316245, DIČO: 2021115085, Mandatár: LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 45672911, DIČO: 2023086692, Predmet Zmluvy: verejné obstáravanie na zabezpečenie predmetu zákazky na výber zhotoviteľa diela pre predmet obstáravania Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mučín, Zverejnené dňa: 27.12. 2013
Mandátna zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov - chladiace zariadenie a miestnosť na úpravu zosnulých v dome smútku na cintoríne v Mučíne
Zmluvné strany: Prenajímateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce, IČO: 00316245, Nájomca: Miroslav Uhl - ALFA a OMEGA, Vajanského 47, 984 01 Lučenec, IČO: 44090757, DIČ: 107723381, Predmet zmluvy: chladiace boxy na uloženie zosnulých a miestnosť na úpravu zosnulých, Dáatum zverejnenia: 13.01.2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov - chladiace boxy
Zmluva o prenájme bočnej miestnosti
Zmluvné strany: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, Róbert Nuota-EMPORIUM, Rúbanisko III 2900/15, 984 03 Lučenec, IČO: 32627297, Predmet zmluvy: prenájom bočnej miestnosti Požiarnej zbrojnice za účelom usporiadania prednášok, Dátum zverejnenia : 25.02.2014
Zmluva č. 03/2013
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, IČO: 00686832, Prijímateľ: Obec Mučín, Bernoláková 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, Predmet dodatku: poskytnutie nenávratného fin. príspevku, Dáatum zverejnenia: 26.02.2014
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
Zmluva o dielo
Zmluvné sztrany: Objednávateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, Dodávateľ: Občianské združenie BOVAP, Svätopluková 2, 984 01 Lučenec, IČO: 37819984, Predmet plnenia diela: Vypracovať a odovzdať dielo: Komunitný plán sociálnych služieb obce pre obdobie 2014-2020, dátum zverejnenia : 4.3.2014
Zmluva o dielo: Komunitný plán
Mandátna zmluva ..
Zmluvné strany: Mandát: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce, IČO: 00316245, DIČ: 202115085, Mandatár: Mgr. Miroslava Žilková, J.Kráľa 682/13, 985 52 Divín, IČO: 41812506, DIČ: 1071743079, Predmet zmluvy : Vybudovanie multifunkčného nízkoprahového komunitného centra, Dátum zverejnenia : 8.4.2014
Mandátna zmluva..
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluvné strany: Poskytovateľ: Občianské združenie BOVAP, Svätopluková 2, 984 01 Lučenec, IČO: 37819984, DIČ: 2021574819, Objednávateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Predmet zmluvy: príprava podpornej dokumentácie, Dátum zverejnenia: 6.8.2014
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní ..
Zmluvné strany: Poskytovateľ: Občianské združenie BOVAP, Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 37819984, DIČ: 2021574819, Objednávateľ: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO. 00316245, DiČ: 2021115085, Predmet zmluvy: poradenstvo a príprava podpornej dokumentácie Dátum zverejnenia: 07.05.2014
Zmluva o poskytovaní služieb..
Mandátna zmluva
Zmluvné strany: Mandant: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Mandatár : Legal Thender s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 45672911, DIČ: 2023086692, Predmet Zmluvy : verejné obstarávanie Dátum zverejnenia : 10.11.2014
Mandátna zmluva .