Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

Obec Mučín leží je vzdialená od okresného mesta Lučenec 12 km.Obec . V západnej časti Cerovej vrchoviny, v doline Mučínskeho potoka. Katastrálna výmera obce činí 1177 ha. K obci patrí Telka a Hegyalja puzsta. Susedí s chotármi obcí: severne s Rapovcami a Trebeľovcami, južne s Lipovanmi, východne s Plešom a západným smerom s Kalondou. Mučínska vrchovina je krajinný podcelok v západnej časti Cerovej vechoviny. Ohraničuje ju Fiľakovská brázda, Hajnáčksa vrchovina a na juhu siaha až po hranicu s Maďarskom. Západná časť a serverná časť spadá už do Lučenskej kotliny.  Amplitúda reliéfu sa pohybuje od 101 do 180 m, nadmorské výšky chrbtov dosahujú 300 – 400 m. Predstavuje typ pahorkatinno – vrchovinnej krajiny s kultúrnou lesostepou, vidieckou sídelnou štruktúrou a prevahou poľnohospodárskej funkcie. Celé územie Novohradu patrí do povodia Ipľa. Medzi ľavostranné prítoky Ipľa patrí i Mučínsky potok, dlhý 10,9 km. Obec má bohátu faunu a flóru. Svojbytnosť obce reprezentujú aj jej symboly – erb, vlajka a pečať. Táto trojica identifikačných symbolov má svoju dnes už pomaly 400 ročnú históriu. medzi významné kultúrne pamiatky, ktoré sa v obci nahádzajú patrí  Mučínska jaskyňa je psedokrasová jaskyňa s dĺžkou 12 m. Šírka tejto jaskyne 2,5 m. 

 Popis obce jej súčastnosť môžu návštevníci tejto stránky nájsť v jednotlivých kapitolách tejto webowej stránky ako :HISTÓRIA, KULTÚRA, ŠPORT, ZAUJÍMAVOSTI,CIRKEV,SÚČASNOSŤ. Každá kapitola je podrobne rozpísaná a má svoju osobitosť. 

 

Obec Mučín ma vo svojom vlastníctve niekoľko budov ako napr. Budovu Základnej školy, Budovu Materskej školy, v areáli miestneho cintorína Dom smútku a urnový háj. Tieto budovy sa nachádzajú v hornej časti obce. V strede obce je nie je umiestnená žiadna obecná budova. Naopak v dolnej časti sa nacháda budova Komunitného centra, miestny kostol so zvonicou a kaplnkou, Poštové stredisko, Požiarna zbrojnica, Obecné múzeum, Budova Kultúrneho strediska a Obecného úradu. Obec má okolo cca 760 obyvateľov. Vývoj obyvateľstva od roku 1840 mal stúpacúju tendenciu zobrazuje nám to i nasledovná tabuľka. V súčastnosti ( rok 2017)  má naša obec okolo 760 obyvateľov. 

                                 VÝVOJ POČTU OBYVATEľOV V OBCI MUČÍN OD ROKU 1840. 

 

rok  počet rok  počet
1840 183 1938 665
1848 188 1951 849
1864 230 1961 1010
1869 327 1964 975
1880 360 1965 971
1900 482 1970 936
1910 559 1972 940
1919 509 1991 652
1930 665 2001 688

 

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V OBCI MUČÍN OD ROKU 2003-2013 až po súčastnosť

Rok Počet obyvateľov 
2003 698
2004 686
2005 687
2006 687
2007 687
2008 722
2009 708
2010 728
2011 746
2012 735
2013 750
2014-2015 750
2016-2017 760

Čo sa týka celkového podielu mužov a žien žijúcich v obci ich celkový podiel na počte obyvateľstva mal tiež stúpajúci tendenciu. V roku 2003 bol celkový počet mužov 337 a žien 361. V roku 2013 z celkového počtu obyvateľstva 750 tvotili ženy 381 a muži 369. 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Národnostné zloženie obyvateľstva je rôznorodé. Obec má zastúpenú maďarskú i rómsku národnosť. Poloha obce priamo súvisí s národnosťou obyvateľstva v obci. Vo vysokej miere je zastúpená slovenská národnosť, i maďarská. Polovicu obyvateľstva tvoria obyvatelia rómskej národnosti, avšak tu musíme povedať, že ich zastúpenie nie je veľké nakoľko sa väčšina z nich hlási buď k maďarskej národnosti, alebo slovenskej. Národnosté znloženie obyvateľstva je zaznamenané v nasledovnej tabuľke.