Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Z histórie školstva

 Školstvo bolo od prijatia kresťanstva v našej krajine v starostlivosti cirkvi V stredoveku, aj v neskorších dobách, až do roku 1777, do vydania prvej obšírnejšej školskej úpravy „Ratio Educationis“ sa ľudovýchova (školstvo) v prvom rade obmedzuje na vyučovanie náboženstva a len v druhom rade sa zaoberá vyučovaním čítania, písania a rátania. Za jeho najvýznamnejší prvok sa označuje vymedzenie školskej dochádzky pre všetky deti vo veku od 6 – 12 rokov. Až do roku 1868 boli všetky ľudové školy v bývalom Uhorsku cirkevné. V roku 1879 vyšiel zákon o povinnom vyučovaní maďarčiny na ľudových školách. 

V 1. polovici XIX. storočia bola obec Mučín prevažne evanjelického vierovyznania. Evanjelická škola tu bola založená začiatkom XIX. storočia, kedy tu vyučoval 9 žiakov učiteľ Juraj Prauda. Rekatolizácia nastala až v 2. polovici XIX. storočia. V roku 1863 založil Ondrej Petyerecz, rímskokatolícky farár v Rapoviciach, Rímskokatolícku ľudovú školu v Mučíne. Škola mala len najnutnejšie učebné pomôcky. Vekový priemer žiakov bol 10 rokov, počet žiakov 50, opakujúcich 10. Škola mala jednu učebňu so 6 triedami.

V roku 1922 Národné zhromaždenie schválilo dlho očakávaný nový školský zákon, „malý školský zákon“. Zrevidoval a rozšíril vyučovacie predmety, stanovil počet žiakov v triedach, určil zásady pre obsadzovanie učiteľských miest, predĺžil školskú dochádzku na 8 rokov a stanovil základné pravidlá pre pokračovacie kurzy mládeže od 14 do 18 rokov. V školskom roku 1924/28 bola na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a národnej osvety 7-ročná povinná školská dochádzka rozšírená na 8-ročnú. V rokoch 1929 – 1934 sa v obci nachádzajú dve školy. Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským a Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom slovenským. Na škole sa dňa 23. decembra 1931 uskutočnila pekná vianočná slávnosť. Deti sa predstavili piesňami a básničkami. Pod vianočným stromčekom boli rozdelené darčeky pre deti, najpotrebnejšie veci, ktoré zakúpila z darovaných peňazí Slovenská liga v Mučíne a odbočka Zväzu finančnej stráže v Trenči. 

Nakoľko sa ďalšie údaje o osude školy v archívnych materiáloch nenachádzajú, musíme vynechať obdobie rokov od roku 1931 až po rok 1957, kedy ďalšie údaj o škole v Mučíne zachytáva školská kronika. V školskom roku 1957/58 bol škola veľmi zanedbaná. Do školy bolo zapísaných 92 žiakov. 80% bolo maďarskej národnosti, ktorí neovládali slovenčinu. Žiaci i rodičia pomáhali pri úprave školy a jej okolia. V tom istom roku nacvičili žiaci divadelnú hru od Puškina „O rybárovi a rybke“. V školskom roku 1958/59 sa počet žiakov zvýšil na 107, z toho bolo 38 detí cigánskeho pôvodu.

V školskom roku 1966/67 bola pri 100 rokov starej budove školy vybudovaná studňa. V školskom roku 1967/68 sa škola stala 5 – triednou. V nasledujúcom roku boli na budove školy vymenené okná za väčšie, opravená bola strecha a na dvore bola postavená betónová pivnica. V rokoch 1969 - 1970 sa začalo s výstavbou novej 4 – triednej školy v Mučíne. Ľudovú knižnicu, ktorá mala 1409 zväzkov kníh, navštevovala mládež. V roku 1972 pokračoval stavebný podnik z Lučenca s výstavbou 4 – triednej ZDŠ pre ročníky 1 – 5, s bytovkou pre učiteľov na parcele ŠM oproti obecnému cintorínu. Ján Rovňan sa stáva novým riaditeľom školy a zároveň obecným kronikárom. Na škole pracoval i rozhlasový krúžok, ktorý pripravoval reláciu i pre verejnosť. Žiaci si vybudovali doskočište a školské nádvorie a zorganizovali oslavy „Vítanie zimných radostí“. V školskom roku 1973/74 bola zriadená školská družina. V roku 1979/80 sa žiaci zúčastnili na športových dňoch v Trebeľovciach, kde vo futbale i atletika sa umiestnili na 1. mieste. V roku 1985/86 pribudol nový krúžok „Mladý požiarnik“. Previedli sa viaceré opravy na budove školy. V roku 1989 sa začalo vyučovať náboženstvo. Park, ktorý v minulosti vznikol hlavne zásluhou riaditeľa školy Jána Rovňana s množstvom okrasných stromov a peknou zeleňou, na jar roku 1991 odovzdala škola do správy obecného úradu. Počas leta bol slávnostne otvorený a slúži ako obecný park. V školskom roku 1991/92 bola otvorená špeciálna trieda pre 10 rómskych žiakov. V nasledujúcom školskom roku sa žiaci zameriavajú na pestovateľskú činnosť. Škola má veľkú záhradu. 

V súčasnosti navštevuje ZŠ v Mučíne 45 detí. Súčasnou p riaditeľkou je p. Mgr. Bendeová Andrea pod jej vedením prešla budova ZŠ výraznou rekonštrukciou. 

 

 

Areál ZŠ V Mučíne : 

 

                      

 

V roku 1968 bola v obci zriadená Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. Pre nedostatok priestorov bola zriadená v miestnostiach MNV v Kultúrnom dome. Na sklonku roka bola dodaná pre účely MŠ montovaná drevená budova, výrobok drevárskeho závodu v Žarnovici.

V roku 1972 v akcii „Z“ pokračovala výstavba materskej školy. V roku 2015 bola zrealizovaná rekonštrukcia Materskej školy z prostriedkov fondov EÚ. V súčasnosti navštevuje Materskú škôlku 18 detí.  Bližsie informácie ohľadom materskej škôlky môžete nájsť na nasledovnej adrese :http://msmucin.sk/

Upozornenie na stránke sa neustále pracuje nie je ešte dokončená, avšak je návtevníkom sprístupnená.