Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

Z histórie 

Dňa 5. marca 1931 usporiadal Okresný osvetový zbor v Lučenci za súčinnosti Miestnej osvetovej komisie v Mučíne prednášku so svetelnými obrazmi. Zväz slovenskej mládeže v Mučíne pripravil v mesiaci apríl 1945 na Veľkonočný pondelok slávnosť usporiadanú na počesť pohraničnej finančnej stráže. V roku 1946 8. septembra, členovia SSM v Mučíne a okolí uskutočnili predstavenia bez akýchkoľvek finančných prostriedkov a podpory. Vystavili a prispôsobili z bývalej sýpky divadelnú miestnosť, urobili javisko, kúpili novú oponu, stoličky a iné potrebné veci.

Dňa 31. októbra 1948 maďarské odbočky Miestnej organizácie ČSM v Mučíne pripravili dve jednodejstvové veselohry od Rezsö Töröka. V roku 1957 je osvetová činnosť na slabej úrovni a celá kultúrna činnosť pozostáva z premietania pojazdného kina. Zvýšenie kultúrnej činnosti sa dosiahlo postavením kultúrneho domu v rokoch 1955 – 1959, ktorý si občania postavili v akcii „Z“. V budove MNV boli umiestnené: MNV, Miestna ľudová knižnica s 1330 zväzkami kníh, kino osvetovej besedy a poradňa pre matky s deťmi. Svoj podiel na zvýšení kultúrnej úrovne mala i elektrifikácia obce, uskutočnená v roku 1959. V obci bol namontovaný miestny rozhlas. 29. apríla 1959 bol v obci založený rozhlasový krúžok, zložený z 8 členov. V zápisnici výboru žien nájdeme správu, že dňa 14. februára 1960 bol v obci usporiadaný kurz strihov a šitia a kurz negramotných, v obci bolo v tom čase približne 25 občanov cigánskeho pôvodu negramotných. V roku 1969 si mládež vytvorila 6 – členný hudobný súbor „Apollo – 11“. Členovia krúžku si zakúpili 3 gitary, varhany, saxofón a súbor bicích nástrojov.

V mesiaci apríl 1970 bol miestnou organizáciou Csemadoku usporiadaný festival tanečnej piesne. V roku 1975 vzniká v Mučíne ženský spevokol „Sobotienka“, zložený z 19 členov. V obci pracoval i citarový súbor Csemadoku „Pipacs“ a osemčlenný tanečný súbor „Kéknefelejcs“

V roku 1981 bol usporiadaný pre obyvateľov cigánskeho pôvodu kurz varenia. V roku 1982 predseda Csemadoku v Mučine pán Bolčo preslávil obec svojimi divadelnými predstaveniami nielen doma, ale i v rámci okresu. V roku 1992 boli usporiadané tri tanečné zábavy, turnaj v nohejbale, súťaž požiarnikov a vystúpenie divadelného súboru J. Kármána z Lučenca. V roku 1994 Mikuláš Oláh založil v obci tanečný krúžok rómskej mládeže. Mládež sa schádza v Klube priateľov v Mučíne, ktorý zbližuje mladých ľudí slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti.

V roku 1975 vznikol v obci spevácky súbor Sobotienka. Postupom času sa počet členov tohto súboru znížil a v súčasnosti už funguje len ako spevácka skupina Sobotienka s počtom členov : 6. Spevácka skupina Sobotienka sa zapája do všetkých kultúrnych akciíí obce Mučín a v rámci spôjho pôsobenia chodia na rôzne iné vystúpenia do okolitých obcí. V roku 2015 oslávila 40. výročie od svojho založenia.

Následne začiatkom roka 2019 sa spevácka skupina Sobienka rozhodla ukončiť svoje 44.ročné pôsobenie. 

Za vzornú reprezentáciu obce sa dňa 21.5.2019 uskutočnilo slávnostné posedenie v priestoroch Komunitného centra v obci Mučín. Pri tejto príležitosti starosta obce odovzdal všetkým členkám speváckej skupiny pamiatkový predmet a samozrejme kvetinový dar. 

V rámci udržania kultúrnych aktivít v obci je nápomocná i spolupráca s pracovníkmi komunitnéh centra v Mučíne, ktorí zapajajú mládež do ..rôznych krúžkov. Obec sa snaží každoročné usporiadať pre svojich obyvateľov tradičné kultúrne aktivity ako sú : stavanie a váľanie mája, MDD ako i vianočný jarmok v miestnom parku. 

Obec Mučín má i vlastné múzeum, ktoré sa nachádza hneď pri vstupe do obce medzi kultúrnym domom a budovou pošty.Nasledujúce fotografie znázorňujú ako vyzerala budova v minulosti a ako vyzerá v súčastnosti. V múzeu sa nachádzajú rôzne predmety a náradia, ktoré zachytavajú obraz ako sa žilo v našej obci v minulosti. Toto múzeum je sprístupnené, návštevníci ho môžu v rámci jeho otváracích hodín