Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Obec Mučín leží 12 km južne od Lučenca, v západnej časti Cerovej vrchoviny, v doline Mučínskeho potoka. Jej nadmorská výška 197 m n.m, v chotári 185 – 370 m n.m. Katastrálna výmera obce činí 1177 ha. K obci patrí Telka a Hegyalja puzsta. Susedí s chotármi obcí: severne s Rapovcami a Trebeľovcami, južne s Lipovanmi, východne s Plešom a západným smerom s Kalondou. Teplotne patrí do teplej, mierne suchej až merne vlhkej oblasti. Patrí do Matransko - Slánskej oblasti, do celku Cerová vrchovina, v ktorej ako podcelok je Mučínska vrchovina, Fiľakovská brázda, Hanáčska vrchovina a Bučenská vrchovina. Cerova vrchovina je morfologicky pestré územie. Mučín má illimerizované pôdy. V jeho lokalite zachytili vrty i zvodnené tufity a pieskovce. Mučínska vrchovina je malý krajinný podcelok v západnej časti Cerovej vrchoviny. Na východe ju ohraničuje Fiľakovská brázda a Hajnáčska vrchovina, na juhu siaha po hranicu s Maďarsko, na západe a severe spadá do Lučenskej kotliny. Amplitúda reliéfu sa pohybuje od 101 do 180 m, nadmorské výšky chrbtov dosahujú 300 – 400 m. Predstavuje typ pahorkatinno – vrchovinnej krajiny s kultúrnou lesostepou, vidieckou sídelnou štruktúrou a prevahou poľnohospodárskej funkcie.

Celé územie Novohradu patrí do povodia Ipľa. Medzi ľavostranné prítoky Ipľa patrí i Mučínsky potok, dlhý 10,9 km. Pramení v západnej časti Cerovej vrchoviny vo výške okolo 260 m n.m. Zasluhuje si ochranu ako krajinný esteticky pôsobiaci prvok v kultúrnej krajine. Cerova vrchovina je floristicky najbohatšia. V katastri obce Mučín a Lipovany sa nachádza chránené územie, krajinný komplex Baboš. Na jeho území sú teplomilné dúbravy s dubovohrabovými porastami, hojne zastúpeným agátom. V roku 1949 sa v malom kameňolome severozápadne od Romháňpusty našiel mohutného fosílneho stromu s priemerom 1,4 m s odkrytou dĺžkou 4 m2. V okolí mučískeho a plešianskeho potoka je bohatá aj fauna. V spodnomiocénnych morských sedimentoch juhoslovenskej panvy pri obci Mučín, južne od Lučenca, bola nájdená bohatá fauna žralokov, ale aj zvyšky veľrýb. Lokalita prirodzený odkryv v záreze potoka sa nachádza asi 2 km severovýchodne od obce Mučín.

Svojbytnosť obce reprezentujú aj jej symboly – erb, vlajka a pečať. Táto trojica identifikačných symbolov má svoju dnes už pomaly 400 ročnú históriu. Kultúrne pamiatky Mučínska jaskyňa je psedokrasová jaskyňa s dĺžkou 12 m. Šírka tejto jaskyne 2,5 m. Nachádza sa v Šiestej jame v lokalite Široké rozvetvenie. Jaskyňu podpísali lučenskí jaskyniari Radinger a Nociar v roku 2003. Budova č. 12, ktorá je z 19. storočia s renesančnými stĺpmi nachádza sa vedľa kultúrneho domu. V obci sa nachádza klasicistická Kúria z prvej polovice 19. storočia. Je to jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, na hlavnej fasáde stĺpovým portikusom, zakončený trojuholníkovým štítom Fasády členené pilastrami. Strecha valbová. Pôvodná dispozícia novšími
úpravami je narušená. Miestnosti majú rovné stropy. 
 
Identifikačné údaje
 
Názov: Obec Mučín

Adresa: Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce
Telefón: +421 917 299 722                       e-mail: podatelna@mucin.sk

 Stránka obce Mučín : www.mucin.sk

Stránka ZŠ Mučín : https://zsmucin.edupage.org/

Stránka MŠ Mučín :

Okres: Lučenec                                      IČO: 00316245                                   DIČ: 2021115085

Právna forma: právnická osoba 
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.                                     

Rozloha obce: 1174 ha
Počet obyvateľov k 30.11.2022: 786 obyvateľov.

Základné orgány obce
  1. Starosta obce 
  2. Obecné zastupiteľstvo
OBECNÝ ÚRAD:

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne práce.

Prácu a činnosť obecného úradu organizuje a riadi starosta obce: PhDr. Peter Matúška Starosta obce je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva , zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený s poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2014 na obdobie 4 roky. Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach základné otázky zo života obce ako aj o ich občanov. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v zasadačke obecného úradu. pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva bola zverejnená na úradnej tabuli obce najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli verejné.

HLAVNÝ KONTROLÓR:  
V roku 2017 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti schváleného obecným zastupiteľstvom.

Samospráva obce

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej  majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením  s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a  záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva  ich správu. Ďalej obec vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych zariadení. Zabezpečuje verejnoprospešné služby medzi ktoré nakladanie komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a podobne.

Financovanie obce
 
Obec financuje svoje potreby hlavne z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov.
 
Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie  jedného kalendárneho roka.

Tak ako plynie čas tak sa mení i naša obec. V súčasnosti vyzerá nasledovne podľa uvedených fotografiíí. 

Fotografia č. 1.

( Budova pošty, Budova požiarnej zbrojnice, Obecné múzeum, Budova obecného úradu, Budova kultúrneho domu, Komunitené centrum, Mučínska Jaskyňa ) 

Fotografia č. 2. 

( Kríž v miestnom cintoríne, Budova menšieho kostolíka , zvonica pri kostole, Budova základnej školy, Dom smútku, Budova MŠ, Mučínske pieskovce.

1 2 >