Zmenšiť textZväčšiť text

Zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy v roku 2023 - usmernenie

 10.07.2023

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

V LUČENCI

Novomeského 3, 984 03 Lučenec

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa                Naše číslo                 Vybavuje                                  Lučenec

npor. Ing. Zdenka Dibalová                  6.7.2023 

Vec

Zber obilnín. ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy v roku 2023 usmernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ) ako príslušný orgán v zmysle 4 písm. b) a S 14 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

upozorňuje

na blížiace sa obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, ktoré súvisí so zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových krmovín a slamy.

V záujme zníženia požiarovosti v danom období je nutné zo strany miest a obcí prijať nasledovné opatrenia:

l. V prílohe č. 1 Vám zasielame reláciu do miestneho rozhlasu, ktorú Vás žiadame odvysielať. V prílohe č. 2 Vám  leták „ZBER ÚRODY A ŽATEVNÉ PRÁCE" ktorý žiadame umiestniť na úradných tabuliach v obci a zverejniť ho na svojich webových stránkach. Poskytnúť dané informácie všetkým subjektom vykonávajúcim poľnohospodársku činnosť vo Vašej územnej pôsobnosti.

2. V zmysle 23 a S 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sú obce povinné vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch a priestoroch právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor (obdržali ste o tom v priebehu mesiaca -február 2023 samostatné listy do e-mailových schránok). Na základe ustanovenia citovaného zákona o ochrane pred požiarmi je potrebné, aby mestá a obce zabezpečili vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolnými skupinami obcí. Pri preventívnych protipožiarnych kontrolách je potrebné zamerať sa najmä na dodržiavanie ustanovení 4 písm. b) a 14 ods. I písm. e) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi a 8 a 31f vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Prílohy:

                    Článok (písomná relácia do miestneho rozhlasu zber úrody)

                   Leták „ZBER ÚRODY A ŽATEVNÉ PRÁCE” vo formáte pdf, jpg

 

pplk. Ing. Peter Petráš, v.r. riaditeľ

 

          Telefón                             Fax                                   E-mail                                   Internet                                     IČO

          ++421/47 561 62 61           *+421/47 561 62 59           peter.juricek@minv.sk            www.minv.sk                            00151866

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoznam aktualít: