Zmenšiť textZväčšiť text

Klub mládeže - Prevádzkový poriadok

 14.06.2023

Klub mládeže-športové a relaxačné centrum

Klub mládeže je zriadený v priestoroch kultúrneho domu. Vstup do klubu je z bočnej strany budovy.

 

 

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 16:00 - 21:00 hod.

                 Sobota:14:00- 19:00 hod.

Nedeľa a sviatky: Zatvorené


 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

využívania Klubu mládeže na športovú a oddychovú činnosť.

 1. Vlastníkom a prevádzkovateľom Klubu mládeže je OBEC Mučín, Bernolákova 10/1 , 985 31 Mučín, IČO: 00 316 245.
 2. Zodpovednou osobou prevádzkovateľa Klubu mládeže je Ernest Bogdáň, tel. kontakt: 0910 347 556.
 3. Priestory budú otvorené v pracovných dňoch v čase od 16:00 – 21:00 hod. v sobotu od 14:00 do 19:00hod a počas nedele a sviatkov bude zatvorené.
 4. Predpokladom využívania Klubu mládeže je dodržiavanie podmienok uvedených v týchto zásadách:
  • Športové aktivity mládež vykonáva len na vlastnú zodpovednosť.
  • Klub mládeže slúži na dočasné využívanie na základe ústnej dohody medzi poverenou osobou, ktorá bude vykonávať dozor nad hmotným majetkom v priestoroch klubu mládeže.
  • Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia v prípade poškodenia zariadenia je povinnosťou tieto bezodkladne nahlásiť poverenej osobe.
  • Poškodenie zariadení sa bude hradiť v plnej výške - zodpovedá osoba Ernest Bogdáň.
  • Zakazuje sa akékoľvek zasahovane do zariadenia a do elektrického osvetlenia.
  • Prísne je ZAKÁZANÉ fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
  • Tiež je ZAKAZANÉ nosiť a požívať alkoholické nápoje, príp. Iné návykové látky a vstupovať do Klubu mládeže pod ich vplyvom.
  • Počas pobytu v priestoroch Klubu mládeže a jeho okolia je potrebné dodržiavať čistotu, poriadok a disciplínu. Zariadenie chrániť pred poškodením a šetrne s ním zaobchádzať. Odpadky odkladať do odpadových košov.
  • Vstupovať do miestnosti je možné iba v čistej športovej obuvi BEZ ŠTUPĽOV alebo v prezuvkách.
  • Počas pobytu je zakázane používať pochutiny, ktoré znečisťujú a poškodzujú povrch (napr. žuvačky, džúsy, zmrzlinu, mlieko a pod.)
  • Za pripadné úrazy vzniknuté počas využívania Klubu mládeže nesie zodpovednosť
  • Pred skončením stanoveného času k využívaniu Klubu mládeže je potrebné dať priestory do pôvodného stavu a upratať.
  • V prípade porušenia týchto zásad a podmienok nebude klub jednotlivcom, ktorí zásady a podmienky nerešpektujú k dispozícii
  • Každá návšteva Klubu mládeže musí byť zaznamenaná v Evidencii používania Klubu mládeže

V Mučíne,

PhDr. Peter Matúška, starosta obce Mučín


Zoznam aktualít: