Obec Mučín rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  
Spoločná zodpovednosť                             31. 10. – 01. 11. 2020

Celoplošné testovanie                                              sobota – nedeľa

Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život!

AKO PREBIEHA TESTOVANIE?

JEDNOTLIVÉ KROKY, KTORÉ ABSOLVUJETE:

Krok 1: REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo.

Krok 2: TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltana.

Krok 3: VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4: PREVZATIE TESTU

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho testu.

KDE:     Kultúrny dom v obci Mučín

KEDY:  31. 10. 2020 – sobota, od 7:00 hod. do 22:00 hod.

             01. 11. 2020 – nedeľa, od 7:00 hod. do 12:00 hod.


Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy

 21.11.2017

          O B E C   M U Č Í N

                                     vyhlasuje

v zmysle S 3 a S 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a S 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

                                         výberové konanie

          na funkciu riaditeľa/riaditeľky

            Materskej školy, ul. Školská 198/4, 985 31 Mučín

              S predpokladaným nástupom od 1.1.2018.

Požadované predpoklady:

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa S 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa S 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z,. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

*         Kvalifikačné predpoklady — požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  Najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

*         Dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou"

*         Bezúhonnosť

*         Zdravotnú spôsobilosť

*         Ovládanie štátneho jazyka

Iné predpoklady:

           Znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy

*         Znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov      Osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

*         žiadosť o účasť na výberovom konaní

*         Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov

*         overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie

*         doklad o preukázaní bezúhonnosti — výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace - potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti

*         profesijný životopis

*         písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

*         preukázanie zdravotnej /telesnej a duševnej/ spôsobilosti

*         písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania

Miesto predkladania žiadosti o účasť vo yýberovom konaní:

Obec Mučín, Bernoláková 10/1, 985 31 Mučín

Termín ukončenia prijímania žiadosti: 30.11.2017 do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „Výberové konanie na riaditeľa MŠ, Ulica Školská 198/4, 985 31 Mučín — NEOTVÁRAŤ". Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

V Mučíne: 14.11.2017

MVDr. Zoltán Benkő

Starosta obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


KOMUNITNÉ CENTRUM MUČÍN - OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok:

07:30 - 12:00  12:30 - 15:30

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.