•  
  •  
  •  

Súčasnosť

Obec Mučín leží 12 km južne od Lučenca, v západnej časti Cerovej vrchoviny, v doline Mučínskeho potoka. Jej nadmorská výška 197 m n.m, v chotári 185 – 370 m n.m. Katastrálna výmera obce činí 1177 ha. K obci patrí Telka a Hegyalja puzsta. Susedí s chotármi obcí: severne s Rapovcami a Trebeľovcami, južne s Lipovanmi, východne s Plešom a západným smerom s Kalondou. Teplotne patrí do teplej, mierne suchej až merne vlhkej oblasti. Patrí do Matransko - Slánskej oblasti, do celku Cerová vrchovina, v ktorej ako podcelok je Mučínska vrchovina, Fiľakovská brázda, Hanáčska vrchovina a Bučenská vrchovina. Cerova vrchovina je morfologicky pestré územie. Mučín má illimerizované pôdy. V jeho lokalite zachytili vrty i zvodnené tufity a pieskovce. Mučínska vrchovina je malý krajinný podcelok v západnej časti Cerovej vrchoviny. Na východe ju ohraničuje Fiľakovská brázda a Hajnáčska vrchovina, na juhu siaha po hranicu s Maďarsko, na západe a severe spadá do Lučenskej kotliny. Amplitúda reliéfu sa pohybuje od 101 do 180 m, nadmorské výšky chrbtov dosahujú 300 – 400 m. Predstavuje typ pahorkatinno – vrchovinnej krajiny s kultúrnou lesostepou, vidieckou sídelnou štruktúrou a prevahou poľnohospodárskej funkcie.

Celé územie Novohradu patrí do povodia Ipľa. Medzi ľavostranné prítoky Ipľa patrí i Mučínsky potok, dlhý 10,9 km. Pramení v západnej časti Cerovej vrchoviny vo výške okolo 260 m n.m. Zasluhuje si ochranu ako krajinný esteticky pôsobiaci prvok v kultúrnej krajine. Cerova vrchovina je floristicky najbohatšia. V katastri obce Mučín a Lipovany sa nachádza chránené územie, krajinný komplex Baboš. Na jeho území sú teplomilné dúbravy s dubovohrabovými porastami, hojne zastúpeným agátom. V roku 1949 sa v malom kameňolome severozápadne od Romháňpusty našiel mohutného fosílneho stromu s priemerom 1,4 m s odkrytou dĺžkou 4 m2. V okolí mučískeho a plešianskeho potoka je bohatá aj fauna. V spodnomiocénnych morských sedimentoch juhoslovenskej panvy pri obci Mučín, južne od Lučenca, bola nájdená bohatá fauna žralokov, ale aj zvyšky veľrýb. Lokalita prirodzený odkryv v záreze potoka sa nachádza asi 2 km severovýchodne od obce Mučín.

Svojbytnosť obce reprezentujú aj jej symboly – erb, vlajka a pečať. Táto trojica identifikačných symbolov má svoju dnes už pomaly 400 ročnú históriu. Kultúrne pamiatky Mučínska jaskyňa je psedokrasová jaskyňa s dĺžkou 12 m. Šírka tejto jaskyne 2,5 m. Nachádza sa v Šiestej jame v lokalite Široké rozvetvenie. Jaskyňu podpísali lučenskí jaskyniari Radinger a Nociar v roku 2003. Budova č. 12, ktorá je z 19. storočia s renesančnými stĺpmi nachádza sa vedľa kultúrneho domu. V obci sa nachádza klasicistická Kúria z prvej polovice 19. storočia. Je to jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, na hlavnej fasáde stĺpovým portikusom, zakončený trojuholníkovým štítom Fasády členené pilastrami. Strecha valbová. Pôvodná dispozícia novšími
úpravami je narušená. Miestnosti majú rovné stropy. 
Identifikačné údaje
Názov: Obec Mučín

Adresa: Bernolákova 10/1, 985 31 Rapovce
Telefón: +421 917 299 722                       e-mail: podatelna@mucin.sk

 Stránka obce Mučín : www.mucin.sk

Stránka ZŠ Mučín : https://zsmucin.edupage.org/

Stránka MŠ Mučín :

Okres: Lučenec                                      IČO: 00316245                                   DIČ: 2021115085

Právna forma: právnická osoba 
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.                                     

Rozloha obce: 1174 ha
Počet obyvateľov k 30.11.2022: 786 obyvateľov.

Základné orgány obce
  1. Starosta obce 
  2. Obecné zastupiteľstvo
OBECNÝ ÚRAD:

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne práce.

Prácu a činnosť obecného úradu organizuje a riadi starosta obce: PhDr. Peter Matúška Starosta obce je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva , zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený s poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2014 na obdobie 4 roky. Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach základné otázky zo života obce ako aj o ich občanov. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v zasadačke obecného úradu. pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva bola zverejnená na úradnej tabuli obce najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli verejné.

HLAVNÝ KONTROLÓR:  
V roku 2017 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti schváleného obecným zastupiteľstvom.

Samospráva obce

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej  majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením  s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a  záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva  ich správu. Ďalej obec vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych zariadení. Zabezpečuje verejnoprospešné služby medzi ktoré nakladanie komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a podobne.

Financovanie obce
Obec financuje svoje potreby hlavne z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov.
Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie  jedného kalendárneho roka.

Tak ako plynie čas tak sa mení i naša obec. V súčasnosti vyzerá nasledovne podľa uvedených fotografiíí. 

Fotografia č. 1.

( Budova pošty, Budova požiarnej zbrojnice, Obecné múzeum, Budova obecného úradu, Budova kultúrneho domu, Komunitené centrum, Mučínska Jaskyňa ) 

Fotografia č. 2. 

( Kríž v miestnom cintoríne, Budova menšieho kostolíka , zvonica pri kostole, Budova základnej školy, Dom smútku, Budova MŠ, Mučínske pieskovce.

Letecké pohľady na obec

Súčasnosť
Súčasnosť
Súčasnosť
Súčasnosť
Súčasnosť
Súčasnosť
Súčasnosť
Súčasnosť

Úradné hodiny

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.

Tlačiva