•  
  •  
  •  

Sociálna práca v komunite a TSP

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI MUČÍN

Národný projekt TSP sa realizuje v obciach v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Tento projekt nadväzuje na projekt TSP, ktorý bol ukončený v 10/2015, následne tento projekt nadväzuje na predošlý a jeho začiatok je od 01/06/2016. Miestom výkonu TSP je kancelária v priestoroch Obecného úradu.  ( adresa : OCÚ Mučín Bernoláková 10/01, 985 31 Mučín )

Cieľom projektu je: 
1. zvýšenie účasti znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane účasti na trhu práce 
2. zvýšenie kvality TSP
3. zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám 
4. zníženie administratívneho zaťaženia obcí


Na základe výberového konania zo dňa 29/04/2016 boli vybratí dvaja pracovníci a to: 

  • TSP : Mgr. Štefan Matuška 

- náplň práce : aktívne vyhľadáva a kontaktuje potencionálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách, zabezpečenie sociálnych služieb, spolupracuje s miestnou samosprávou, sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií.....atď.

  • TP: Estera Moravčíková

- náplň práce : asistuje TSP pri výkone jeho povinností, pod vedením TSP vyhľadáva a kontaktuje potencionálnych klientov, pripravuje stretnutia s klientmi, administratívne spracúva výkon svojej práce....atď

Pracovníci TSP môžete v prípade potreby navštíviť v nových priestoroch komunitného centra v obci Mučín  na ul. Novej č. 132/16, 985 31 Mučín. Tel.Kontakt : 0915 066 036

KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI MUČÍN 

Komunitné centrum, ako inštitucionálne zariadenie, poskytuje predovšetkým primárne programy reagujúc na aktuálne pálčivé problémy a potreby miestnej komunity. V Slovenskej republike začali oficiálne vznikať prvé komunitné centrá v roku 2003 v rámci projektu „Podpora založenia komunitných centier v Slovenskej republike“.

V súčasnosti prevádzku komunitných centier zabezpečujú organizácie tretieho, neziskového sektora, kde sa realizujú aj cirkevné organizácie. V menšej miere komunitné centrá prevádzkujú aj niektoré miestne samosprávy, ktoré skutočne majú reálny záujem na posune v riešení integrácie minoritného obyvateľstva. V mnohých prípadoch to tak nie je. Cieľom a poslaním komunitného centra je ,  vykonávať svoju záslužnú činnosť, je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania má každé komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.

Komunitné centrum v obci Mučín sa nachádza na ul. Novej č. 132/16, 985 31 Mučín.  TEL. KONTAKT : 0917 902 544

V týchto priestoroch pracujú spolu s pracovníkmi Komunitného centra. 

Na základe výberového konania boli obsadené nasledovné pracovné pozície v komunitnom centre. 

1. Odborný garant KC : PhDr. Peter Matuška 

2. Odborná pracovníčka KC : Mgr. Michaela Galádová

3. Pracovníčka KC : Bc. Ružena Botošová

4. Komunitná pracovníčka: Kristína Zdechovanová

Sociálna praca v komunite
Sociálna praca v komunite
Sociálna praca v komunite
Sociálna praca v komunite

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


KOMUNITNÉ CENTRUM MUČÍN - OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok:

07:30 - 12:00  12:30 - 15:30

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.

Tlačiva