•  
  •  
  •  

Školstvo

Z histórie školstva

 Školstvo bolo od prijatia kresťanstva v našej krajine v starostlivosti cirkvi V stredoveku, aj v neskorších dobách, až do roku 1777, do vydania prvej obšírnejšej školskej úpravy „Ratio Educationis“ sa ľudovýchova (školstvo) v prvom rade obmedzuje na vyučovanie náboženstva a len v druhom rade sa zaoberá vyučovaním čítania, písania a rátania. Za jeho najvýznamnejší prvok sa označuje vymedzenie školskej dochádzky pre všetky deti vo veku od 6 – 12 rokov. Až do roku 1868 boli všetky ľudové školy v bývalom Uhorsku cirkevné. V roku 1879 vyšiel zákon o povinnom vyučovaní maďarčiny na ľudových školách. 

V 1. polovici XIX. storočia bola obec Mučín prevažne evanjelického vierovyznania. Evanjelická škola tu bola založená začiatkom XIX. storočia, kedy tu vyučoval 9 žiakov učiteľ Juraj Prauda. Rekatolizácia nastala až v 2. polovici XIX. storočia. V roku 1863 založil Ondrej Petyerecz, rímskokatolícky farár v Rapoviciach, Rímskokatolícku ľudovú školu v Mučíne. Škola mala len najnutnejšie učebné pomôcky. Vekový priemer žiakov bol 10 rokov, počet žiakov 50, opakujúcich 10. Škola mala jednu učebňu so 6 triedami.

V roku 1922 Národné zhromaždenie schválilo dlho očakávaný nový školský zákon, „malý školský zákon“. Zrevidoval a rozšíril vyučovacie predmety, stanovil počet žiakov v triedach, určil zásady pre obsadzovanie učiteľských miest, predĺžil školskú dochádzku na 8 rokov a stanovil základné pravidlá pre pokračovacie kurzy mládeže od 14 do 18 rokov. V školskom roku 1924/28 bola na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a národnej osvety 7-ročná povinná školská dochádzka rozšírená na 8-ročnú. V rokoch 1929 – 1934 sa v obci nachádzajú dve školy. Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským a Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom slovenským. Na škole sa dňa 23. decembra 1931 uskutočnila pekná vianočná slávnosť. Deti sa predstavili piesňami a básničkami. Pod vianočným stromčekom boli rozdelené darčeky pre deti, najpotrebnejšie veci, ktoré zakúpila z darovaných peňazí Slovenská liga v Mučíne a odbočka Zväzu finančnej stráže v Trenči. 

Nakoľko sa ďalšie údaje o osude školy v archívnych materiáloch nenachádzajú, musíme vynechať obdobie rokov od roku 1931 až po rok 1957, kedy ďalšie údaj o škole v Mučíne zachytáva školská kronika. V školskom roku 1957/58 bol škola veľmi zanedbaná. Do školy bolo zapísaných 92 žiakov. 80% bolo maďarskej národnosti, ktorí neovládali slovenčinu. Žiaci i rodičia pomáhali pri úprave školy a jej okolia. V tom istom roku nacvičili žiaci divadelnú hru od Puškina „O rybárovi a rybke“. V školskom roku 1958/59 sa počet žiakov zvýšil na 107, z toho bolo 38 detí cigánskeho pôvodu.

V školskom roku 1966/67 bola pri 100 rokov starej budove školy vybudovaná studňa. V školskom roku 1967/68 sa škola stala 5 – triednou. V nasledujúcom roku boli na budove školy vymenené okná za väčšie, opravená bola strecha a na dvore bola postavená betónová pivnica. V rokoch 1969 - 1970 sa začalo s výstavbou novej 4 – triednej školy v Mučíne. Ľudovú knižnicu, ktorá mala 1409 zväzkov kníh, navštevovala mládež. V roku 1972 pokračoval stavebný podnik z Lučenca s výstavbou 4 – triednej ZDŠ pre ročníky 1 – 5, s bytovkou pre učiteľov na parcele ŠM oproti obecnému cintorínu. Ján Rovňan sa stáva novým riaditeľom školy a zároveň obecným kronikárom. Na škole pracoval i rozhlasový krúžok, ktorý pripravoval reláciu i pre verejnosť. Žiaci si vybudovali doskočište a školské nádvorie a zorganizovali oslavy „Vítanie zimných radostí“. V školskom roku 1973/74 bola zriadená školská družina. V roku 1979/80 sa žiaci zúčastnili na športových dňoch v Trebeľovciach, kde vo futbale i atletika sa umiestnili na 1. mieste. V roku 1985/86 pribudol nový krúžok „Mladý požiarnik“. Previedli sa viaceré opravy na budove školy. V roku 1989 sa začalo vyučovať náboženstvo. Park, ktorý v minulosti vznikol hlavne zásluhou riaditeľa školy Jána Rovňana s množstvom okrasných stromov a peknou zeleňou, na jar roku 1991 odovzdala škola do správy obecného úradu. Počas leta bol slávnostne otvorený a slúži ako obecný park. V školskom roku 1991/92 bola otvorená špeciálna trieda pre 10 rómskych žiakov. V nasledujúcom školskom roku sa žiaci zameriavajú na pestovateľskú činnosť. Škola má veľkú záhradu. 

V súčasnosti navštevuje ZŠ v Mučíne 45 detí. Súčasnou p riaditeľkou je p. Mgr. Bendeová Andrea pod jej vedením prešla budova ZŠ výraznou rekonštrukciou. 

Areál ZŠ V Mučíne : 

                      

V roku 1968 bola v obci zriadená Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. Pre nedostatok priestorov bola zriadená v miestnostiach MNV v Kultúrnom dome. Na sklonku roka bola dodaná pre účely MŠ montovaná drevená budova, výrobok drevárskeho závodu v Žarnovici.

V roku 1972 v akcii „Z“ pokračovala výstavba materskej školy. V roku 2015 bola zrealizovaná rekonštrukcia Materskej školy z prostriedkov fondov EÚ. V súčasnosti navštevuje Materskú škôlku 18 detí.  Bližsie informácie ohľadom materskej škôlky môžete nájsť na nasledovnej adrese :http://msmucin.sk/

Upozornenie na stránke sa neustále pracuje nie je ešte dokončená, avšak je návtevníkom sprístupnená. 

                    


Úradné hodiny

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.

Tlačiva