Obec Mučín rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  
Spoločná zodpovednosť                             31. 10. – 01. 11. 2020

Celoplošné testovanie                                              sobota – nedeľa

Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život!

AKO PREBIEHA TESTOVANIE?

JEDNOTLIVÉ KROKY, KTORÉ ABSOLVUJETE:

Krok 1: REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo.

Krok 2: TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltana.

Krok 3: VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4: PREVZATIE TESTU

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho testu.

KDE:     Kultúrny dom v obci Mučín

KEDY:  31. 10. 2020 – sobota, od 7:00 hod. do 22:00 hod.

             01. 11. 2020 – nedeľa, od 7:00 hod. do 12:00 hod.


Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Mučíne

 10.05.2017

                                     OBEC    M U Č Í N

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

                                                             výberové konanie      

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, uli. Školská 198/4, 985 31 Mučín

s predpokladaným nástupom od 01.09.2017.

                                                                                              

Požadované predpoklady:

               Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

-          kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

-          najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

-          dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“

-          bezúhonnosť,

-          zdravotná spôsobilosť,

-          ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

-          znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

-          znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,

-          osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

-          overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

-          overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,

-          doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-          potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

-          profesijný životopis,

-          písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

-          preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

-          písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

            Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 31.5.2017 do 12.00 hod.

            Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, Ulica Školská 198/4, 985 31 Mučín – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

V Mučíne, dňa: 09.05.2017                                                                                                                    MVDr. Zoltán Benkő

                                                                                                                                                                             Starosta obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


KOMUNITNÉ CENTRUM MUČÍN - OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok:

07:30 - 12:00  12:30 - 15:30

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.