Obec Mučín rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  
Spoločná zodpovednosť                             31. 10. – 01. 11. 2020

Celoplošné testovanie                                              sobota – nedeľa

Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život!

AKO PREBIEHA TESTOVANIE?

JEDNOTLIVÉ KROKY, KTORÉ ABSOLVUJETE:

Krok 1: REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo.

Krok 2: TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltana.

Krok 3: VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4: PREVZATIE TESTU

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho testu.

KDE:     Kultúrny dom v obci Mučín

KEDY:  31. 10. 2020 – sobota, od 7:00 hod. do 22:00 hod.

             01. 11. 2020 – nedeľa, od 7:00 hod. do 12:00 hod.


Oznam o výberovom konaní Obec Mučín

 20.01.2017

Oznam o výberovom konaní 
Obec Mučín a obecné zastupiteľstvo v Mučíne uznesením č. 4/2016 zo dňa 19/12/2016 podľa ustanovenia §18a ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje 
voľbu hlavného kontrolóra obce.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.02.2017 o 17: 00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Mučíne. pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 32 hod. mesačne. 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku na Obecnom úrade v Mučíne v zalepenej obálke s označením
,, Hlavný kontrolór", najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby tj. do 14.2.2017. 

Predpoklady pre výkon funkcie hlavného kontrolóra. 
1. Kandidát musí spĺňať kvalifikačný predpoklad- minimálne úplne stredné vzdelanie, kandidát preukazuje osvedčeným odpisom vysvedčenia / diplomu /
2. Kandidát musí byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný, 
- spôsobilosť na právne úkony preukáže čestným vyhlásením, 
- bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. 
V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra, sa stáva zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca/ zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme , nesmie podnikať ani vykonať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Pred konaním voľby hlavného kontrolóra, preskúma podané prihlášky kandidátov komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú určí obecné zastupiteľstvo pri vyhlásení voľby a starostu obce. preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky, dodržanie termínu a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra. 

V Mučíne dňa 20/01/2017                            starosta obce 
                                                                     MVDr. Zoltán Benkö

( Dokument o výberovom konaní nájdete v tejto sekcií. Pre zobrazenie skutočnej veľkosti je nutné kliknúť na dokument. ) 

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


KOMUNITNÉ CENTRUM MUČÍN - OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok:

07:30 - 12:00  12:30 - 15:30

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.