•  
 •  
 •  

Úradná tabuľa obce Mučín 

Obecné zastupiteľstvo v Mučíne vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Obce Mučín

 12.01.2023

Obecné zastupiteľstvo v Mučíne

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Obce Mučín

ktoré sa uskutoční na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mučíne:

dňa:  24.2.2023 o 17,00 hod.

Kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • 5 rokov praxe vo funkcii hlavného kontrolóra

Výhodou sú:

 •   Znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
 • Prax vo verejnej správe alebo prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti  5 rokov
 • Práca s počítačom na užívateľskej úrovni
 • Zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

Písomná prihláška musí obsahovať:

 • Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície
 • Úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
 • Písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o z mene a doplnení niektorých údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Mučíne.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Mučín zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr do 10. februára 2023 do 15.30 hod., na adresu: Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín.

Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia výberového konania, ktorá vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a vypracuje zoznam kandidátov. Z otvárania obálok vyhotoví predseda komisie zápisnicu. Kandidáti, ktorí budú spĺňať požadované podmienky, budú písomne pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde bude vykonaná voľba hlavného kontrolóra Obce Mučín.

Doplňujúce údaje: Pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Mučíne : 20%  úväzok.

Deň nástupu do funkcie: 01.03.2023

V Mučíne: 12.01.2023                                                        PhDr. Peter Matúška, starosta obce

Úradné hodiny

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.

Tlačiva