•  
  •  
  •  

AKTUALITY 

Zverejnenie zámeru

 01.10.2018

Zverejnenie zámeru

Obec Mučín so sídlom: Obecný úrad Mučín, Bernoláková 10/1, 985 31 Mučín

IČO: 00316245

Zast. starostom obce: MVDr. Zoltán Benkő

Zverejňuje v súlade s S 9a ods. 8 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Pleš č. 1/2018 zo dňa

28.9.2018

Zámer

Odpredať z majetku obce Mučín, nehnuteľný majetok v k.ú. Mučín

 Parcela registra „C" KN evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 372 0 výmere 740 m2 — zastavané plochy a nádvoria.

Predmetné pozemky sú pre obec nevyužiteľné, tvarmi a umiestnením nepoužiteľné pre inú osobu, preto ich dáva na odpredaj p. Ľube Veselovej, rod. Macíková, byt. Javorová č. 6456/5, 974 09 Banská Bystrica — Podlavice.

Súvisiace náklade spojené s predajom nehnuteľnosti obecného majetku ako notárske správne poplatky a návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra znáša kupujúci.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Mučín: www.mucin.sk.

O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: 26.10.2018

Deň zverejnenia: 1.10.2018

OBEC MUČÍN

Bernolákova 10/1

-2.

985 31 Mučín

ICO 00316245 D!C: 2021 1 15085

MVDr. Zoltán Benkő Starosta obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


KOMUNITNÉ CENTRUM MUČÍN - OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok:

07:30 - 12:00  12:30 - 15:30

www.esf.gov.skwww.employment.gov.skwww.ia.gov.sk

Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.